Neoclassicism

Embankment of the Griboyedov Canal, 2

Moika River Embankment, 94

Teatralnaya Square, 1

Emb. R. Moika, 20 - Bolshaya Konyushennaya Str., 11

Pavlovsk, Sadovaya st., 20

Nevsky pr., 60 (in the yard)

Nevsky pr., 100 (in the yard)

Pushkin, Naberezhnaya st., 14

St. Petersburg 24

Download the app

Famous buildings Manor Novinsky

Pesochnaya emb., 10