Neoclassicism

Embankment of the Griboyedov Canal, 2

Moika River Embankment, 94

St. Petersburg 24

Download the app

Teatralnaya Square, 1

Emb. R. Moika, 20 - Bolshaya Konyushennaya Str., 11

Pavlovsk, Sadovaya st., 20

Nevsky pr., 60 (in the yard)

Nevsky pr., 100 (in the yard)

Pushkin, Naberezhnaya st., 14

Pesochnaya emb., 10