Creative spaces

Dostoevskogo st., 19/21, B

St. Petersburg 24

Download the app

Moika River emb., 8

13th line of V.O., 70-72

Birzhevoy per., 2-4

8th Sovetskaya st., 4

Vosstania st., 24

Fontanka River emb., 20

Fontanka River emb., 24

Open City Project New Holland

Admiralteyskiy canal emb., 2

Bolshoy Prospect VO, 18

Ligovsky Ave, 53, in the courtyard

Ligovsky prospect, 74