Gastrobars/bars

Pestel st, 21

Petersburg 24

Download the app

Lenin st., 20 (behind Lenin monument)

Bolshoy pr. P.S., 46

Lomonosov, Palace Avenue 16a

Peterhof, Konstantinovskaya st., 8

Zhukovskogo st., 57

Mayakovskogo st., 34