Coffee break

The 6th-7th line of VO, the angle of the Middle Ave, near the metro station "Vasileostrovskaya"

Fontanka River emb., 24

Voskresenskaya nab., 14

1st line of V.O., 60

Grazdanskaya st. 13/15, “Bernthold Center”

Coffee and tea Radosti coffee

Makarova emb., 28

Rubinsteina st., 10, Liteiny pr., 59, Little Konyshennaya st., 7, Gorohovaya st., 34

Lomonosova st., 2

Fontanka river emb., 20

Fontanka river emb., 109

2nd Sovetskaya st., 27

Kamenoostrovsky pr., 25/2

Ligovsky pr., 41/83

St. Petersburg 24

Download the app

Kazanskaya st., 35

8th Sovetskaya st., 4